Akcja – Wielka Rowerowa Ewaluacja

Ogólnopolski projekt o charakterze sieciowym jest pakietem działań mających na celu wykonanie, metodą partycypacyjną, gruntownej ewaluacji polityki rowerowej realizowanej w wybranych miastach. Realizacja procesu ewaluacyjnego spowoduje wzrost aktywności obywatelskiej, wzmocni zaangażowanie obywatelskie w działania organizacji (rozwój kapitału ludzkiego organizacji, angażowanie nowych aktywistów), wywoła dyskusje publiczną poprzez upowszechnienie ważnych informacji na temat polityk lokalnych.

Składowymi projektu będą:

– wizyta studyjna dla działaczy organizacji rowerowych, mającą na celu zapoznanie ich w szczegółach z najlepszą polską praktyką w zakresie polityki rowerowej,

– społeczny audyt polityk rowerowych (ewaluacja pod kątem m. in. efektywności lokalnej polityki rowerowej na podstawie dostępnych wskaźników, realizacja deklaracji wyborczych, realizacja założeń lokalnych dokumentów planistycznych, przejrzystość działań i udział społeczny),

– stworzenie dla wybranych miast „rowerowych map krytycznych” – interaktywnych map problemów z infrastrukturą rowerową, których kontent powstanie dzięki społecznemu monitoringowi infrastruktury przez rowerzystów,

– działania medialne służące upublicznieniu efektów działań projektowych i intensyfikacji dyskusji publicznej wokół tematu polityk rowerowych.

Działania projektowe skorelowane będą z końcem kadencji władz samorządowych, co zwiększy szanse na zwiększenie wpływu obywateli na polityki rowerowe i docelowo poprawę ich efektywności. Rekomendacje wynikające z audytów i uporządkowane dane na temat problemów infrastrukturalnych staną się twardą podstawą do formułowania trafnych postulatów organizacji wobec władz miast. Projekt będzie miał charakter sieciowy. Obejmie bezpośrednio działaniami pięć wybranych miast kraju, natomiast zasięgiem kilkanaście ośrodków. Działacze będą rotacyjnie zapraszani do udziału w zespole ewaluacyjnym, co zaowocuje szerszą wymianą doświadczeń. Zebrane dane, wnioski i rekomendacje posłużą organizacjom jako podstawa merytoryczna efektywnych działań lokalnych, jak również przekazane zostaną instytucjom na szczeblu krajowym.

Projekt „Akcja – Wielka Rowerowa Ewaluacja” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.