Kto podpisał Pakt Rowerowej Zgody dla Wrocławia?

Już w niedzielę decydujące starcie w walce o stanowisko prezydenta miasta. A my tradycyjnie przygotowaliśmy dla kandydatów rowerową deklarację przedwyborczą do podpisania – czyli postulaty które naszym zadaniem należałoby realizować, aby Wrocław stał się realnie przyjaznym rowerzystom miastem, a liczba podróży na rowerach wzrosła.

Tym razem deklarację nazwaliśmy paktem zgody, gdyż wokół tematu rowerowego, dzięki m.in. niezręcznej polityce informacyjnej miasta narosło wśród mieszkańców niepotrzebnie trochę złych emocji. W tekście deklaracji znalazły się zatem działania, których realizacja powinna spowodować znaczącą poprawę warunków ruchu na rowerze, ale bez wzmacniania antagonizmów pomiędzy rowerzystami, a innymi uczestnikami ruchu. Zapisy w tegorocznej deklaracji są bardziej konkretne, niż to bywało w poprzednich wyborach, żeby nie było później pola do spekulacji czy obietnice były zrealizowane czy nie.

Pakt Rowerowej Zgody dla Wrocławia

Ja niżej podpisany kandydat/kandydatka na stanowisko Prezydenta Miasta Wrocławia zobowiązuje się do wdrożenia w latach 2024-2029 pakietu działań i inwestycji zmierzających do jak najszybszego wyeliminowania istniejącego konfliktu pomiędzy rowerzystami, a innymi uczestnikami ruchu i osiągnięcia co najmniej 15% udziału podróży rowerowych po mieście. W tym w szczególności do:

  1. Zaprojektowania i realizacji wysokiej jakości, bezkolizyjnych, „zielonych” tras rowerowych umożliwiających sprawne i bezkonfliktowe przemieszczanie się zarówno do centrum, jak i pomiędzy osiedlami. W tym celu dokończę budowę Promenady Krzyckiej, której realizacja została zapoczątkowana dzięki zwycięskim projektom Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego z dużym poparciem mieszkańców (w tym najazdów rowerowych do kładki nad al. Hallera i kładkę nad ul. Kruczą) oraz poprawię standard i ciągłość trasy na Promenadzie Staromiejskiej wzdłuż fosy wraz z połączeniem od Mostu Sikorskiego do Bulwaru Dunikowskiego i Parku Słowackiego, a także poprawię stan nawierzchni i spójność tras na wałach Odry.
  2. Stworzenia osobnego programu “kładkowego”, którego środki będą przekazane na realizację nowych połączeń pieszo-rowerowych między osiedlami dzisiaj oddzielonymi barierami w postaci rzek i linii kolejowych. W 2024 roku rozpocznę projektowanie kładek Zacisze-Ołbin nad Starą Odrą na wysokości ul. Mianowskiego (wraz z połączeniem z ul. Prusa i Reja) oraz na przedłużeniu kładki Burzowej, ul. Pasterskiej i wału od strony Zacisza, Nadodrze-Kępa Mieszczańska-Szczepin, Huby-Przedmieście Oławskie nad torami kolejowymi, Kowale-Zgorzelisko, Pilczyce-Kuźniki, a także na Maślicach nad ujściem Ślęzy, między ulicą Na Grobli i wybrzeżem Wyspiańskiego, wyspami Tamka i Piasek, połączenia między ulicami Tęczową i Góralską oraz poprawy kładki pomiędzy wyspami Słodową i Piasek.
  3. Priorytetowej eliminacji największych utrudnień dla ruchu rowerowego w ścisłym centrum miasta (według listy problemów wskazanych przez mieszkańców miasta na Rowerowej Mapie Krytycznej Wrocławia), co umożliwi w tym obszarze wygodne podróże rowerem. Do końca kadencji stworzę co najmniej cztery spójne korytarze (dwa północ-południe i dwa wschód-zachód), które umożliwią bezpieczny i komfortowy przejazd przez centrum Wrocławia. W tym celu realizuję m.in takie inwestycje jak: budowa dwukierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ulic Nowy Świat, Grodzkiej i św. Ducha, ul. Zielińskiego i Muzealnej,  ul. Krasińskiego, poprawa warunków jazdy na ul. Gepperta i Odrzańskiej, budowa kładki nad fosą na przedłużeniu Komuny Paryskiej, poprawa dostępności tunelu pod ul. Oławską i trasy przez Park Słowackiego do Odry oraz trasy na Bulwarze Staromiejskim z przejazdem przez ul. Nowy Świat w kierunku ul. Łaziennej.
  4. Uzupełnienia brakujących odcinków głównych tras rowerowych i pilnej poprawy jakości istniejących dróg dla rowerów w miejscach, gdzie nie spełniają one odpowiednich standardów, a także wprowadzenia korekty cykli świetlnych tam, gdzie sygnalizacja szczególnie opóźnia ruch rowerowy (według danych zebranych od mieszkańców za pośrednictwem Rowerowej Mapy Krytycznej Wrocławia).
  5. Kontynuacji i rozszerzenia działań edukacyjnych promujących indywidualne i społeczne korzyści z ruchu rowerowego i zasady bezpieczeństwa jazdy wśród szerokich grup mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, kierowców i rowerzystów (w tym duże kampanie społeczne adresowane do poszczególnych grup).
  6. Partnerską współpracę ze środowiskiem wrocławskich rowerzystów rozumianą jako czynne uczestnictwo (nie rzadziej niż raz do roku) w powołanym w celu takiej współpracy trójstronnym zespole/radzie ds. realizacji polityki rowerowej, w którego skład będą wchodzić wytypowani urzędnicy miejscy ze szczebla wykonawczego i decyzyjnego oraz działacze wrocławskich organizacji rowerowych, a który zajmie się planowaniem działań i bieżącą ewaluacją ich efektów, w tym zaktualizowanego planu wykonawczego do 2030 roku.

Na realizację powyższych działań zapewnię odpowiednie środki na poziomie 35 milionów złotych budżetu rocznie dedykowanego priorytetowym inwestycjom rowerowym, nie licząc kosztów tworzenia infrastruktury rowerowej przy okazji innych inwestycji miejskich.

Deklarację podpisała kandydatka Izabela Bodnar, natomiast odmówił podpisania jej Jacek Sutryk. Przy czym Pani Bodnar zjawiła się w tym celu osobiście w siedzibie Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej, natomiast w imieniu Jacka Sutryka otrzymaliśmy telefon z jego sztabu, z informacją że podpisu pod deklaracją nie otrzymamy, z zapewnieniem skłonności do współpracy i dialogu z naszym środowiskiem oraz odesłaniem do zapisów na temat rowerów w oficjalnym programie wyborczym. Sytuację pozostawiamy do Waszej oceny.

AKTUALIZACJA

Jak już informowaliśmy, Jacek Sutryk nie podpisał naszego Paktu Rowerowej Zgody dla Wrocławia. Natomiast nasza inicjatywa spotkała się z konkretną reakcją z jego strony. Otrzymaliśmy pismo, które niniejszym przekazujemy do Waszej wiadomości i oceny.

Program-rowerowy-kandydata-Jacka-Sutryka

Na plus odczytujemy ton pisma z mocnym akcentem na wolę współpracy, natomiast program wyborczy jest skromniejszy niż pakiet działań przez nas zaproponowany. Wspomniany w piśmie plan działań rowerowych do 2030 roku w obowiązującym kształcie, nie gwarantuje rozwiązania problemów i wzrostu ruchu rowerowego do kilkunastu procent udziału w podróżach.

Cezary Grochowski
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa