Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru

Cele

Celem głównym projektu jest zwiększenie nadzoru i partycypacji społecznej w tworzeniu i realizacji polityki transportowej w miastach i na szczeblu ogólnopolskim poprzez wsparcie wspomnianego wyżej pozytywnego procesu.

Cele szczegółowe projektu przedstawiają się następująco:

 • wymiana doświadczeń oraz podnoszenie kwalifikacji działaczy społecznych organizacji rowerowych w zakresie nadzoru społecznego i współpracy z samorządami,
 • wsparcie strukturalne współpracy pomiędzy organizacjami rowerowymi, a PGR i MI (partycypacja społeczna przy kreowaniu polityki rowerowej państwa),
 • promocja najlepszych praktyk w zakresie partycypacji społecznej w Polsce i UE,
 • upublicznianie parametrów opisujących polityki transportowe w polskich miastach,
 • wykonanie diagnozy polityki rowerowej państwa z sugestiami optymalizacji rozwiązań,
 • aktywizacja społeczności lokalnej w zakresie udziału społecznego w realizacji polityk transportowych,
 • usprawnienie kanału informacyjnego pomiędzy działaczami organizacji a środowiskiem rowerzystów.

Działania

 • Spotkania szkoleniowe przedstawicieli organizacji MDR
 • Wizyta studyjna dla działaczy MDR (Holandia/Niemcy/Dania)
 • Spotkania warsztatowe przedstawicieli MDR z PGR w Sejmie
 • Monitoring procesu konsultacji społecznych pakietu prorowerowych zmian prawnych w Ministerstwie Infrastruktury
 • Opracowanie społecznych raportów na temat kształtu polityk transportowych w poszczególnych miastach sieci
 • Publikacja promująca dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych i samorządu
 • Opracowanie syntetycznego Raportu na temat wdrażania polityk ruchu rowerowego w Polsce
 • Organizacja konferencji ogólnopolskich prezentujących najlepsze praktyki z zakresu partycypacji społecznej
 • Organizacja  seminariów regionalnych prezentujących najlepsze praktyki z zakresu partycypacji społecznej
 • Modernizacja i przebudowa witryny www.rowery.org.pl
 • Lokalne akcje promocyjne
 • Plakaty i nalepki odblaskowe na ramę rowerową

Finansowanie

Projekt „Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji

01.09.2009 – 01.09.2011

Koordynatorzy

Jakub Szymczak, j.szymczak@eko.org.pl
Cezary Grochowski, c.grochowski@eko.org.pl