Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa jest partnerem w projekcie pn. „Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”, który prowadzi Instytut Rozwoju Terytorialnego (Województwo Dolnośląskie).

Cel

Celem projektu jest zainicjowanie procesu wdrażania opracowanej w ramach projektu „Koncepcji długodystansowej trasy rowerowej z siecią transgranicznych powiązań rowerowych”, co będzie możliwe dzięki podjęciu szeroko zakrojonej współpracy transgranicznej pomiędzy JST oraz NGO w Polsce i Czechach. Zaangażowanie podmiotów administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych jest niezbędne dla uzyskania pełnych efektów współpracy transgranicznej.

Działania

W ramach projektu planowane są dwa typy działań:

  • wsparcie prowadzenia skoordynowanej polityki regionalnej i lokalnej w obszarze pogranicza,
  • zainicjowanie procesu wdrażania ustaleń Koncepcji.

Rezultaty

W ramach realizacji projektu oczekuje się wzrostu zainteresowania turystyką rowerową, zwiększenia wiedzy w temacie tworzenia atrakcyjnych ofert turystycznych dla rowerzystów oraz polepszenia współpracy i koegzystencji społeczności lokalnych.

Zaproponowane w Koncepcji mechanizmy działań mają stanowić podstawę do prowadzenia skoordynowanej polityki przez samorządy regionalne i lokalne w zakresie rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej oraz wskazywać pragmatyczne rozwiązania dla poprawy warunków organizacyjnych i przestrzennych dla inwestycji rowerowych.

Finansowanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem programu INTERREG V-A Polska – Republika Czeska. Liderem projektu jest Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez Instytut Rozwoju Terytorialnego, jednostkę organizacyjną samorządu województwa dolnośląskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.